We maken enkel gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en om er voor te zorgen dat de website goed en praktisch werkt. Hiervoor gebruiken wij functionele cookies en analytische cookies die op een privacy vriendelijke manier zijn ingesteld waardoor er op geen enkele manier persoonsgegevens van u worden verzameld.  Meer informatie over de cookies en de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacy- en cookieverklaring.

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij, zijnde NexyZ B.V., van u verzamelen via onze interactie met u en hoe wij met die gegevens omgaan.

 Waarin voorziet deze privacy- en cookieverklaring?

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van klanten en gebruikers die worden verzameld door ons in verband met de diensten die wij aanbieden. Hieronder vallen zowel gegevens die offline worden verzameld, maar ook gegevens die online, bijvoorbeeld via onze website, worden verzameld.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Een aantal van deze gegevens, zoals onder andere naam, adres, telefoon en e-mailadres, geeft u rechtstreeks aan ons door doordat u een contactformulier invult, met ons mailt of belt.

Een ander deel van de gegevens verkrijgen wij door vast te leggen hoe u met onze websites omgaat. Daarbij wordt onder enkel gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies, welke tools op een privacy-vriendelijke manier zijn ingesteld.

 Het gebruik van cookies

De cookies plaatsen wij om uw voorkeuren en instellingen op te slaan alsmede het functioneren van de website te verbeteren en analyses van de activiteiten op de websites uit te voeren.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor onze bedrijfsvoering en om onze diensten te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens om aan u te leveren, met u te communiceren en u te factureren.

Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor direct marketingdoeleinden en om u nieuwsbrieven te versturen. U kunt tegen de marketingdoeleinden bezwaar maken, welk bezwaar kosteloos binnen vier weken zal worden geëffectueerd.

 Grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens

De gegevensverwerking is gebaseerd op de grondslag dat zij noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst of daarvoor toestemming is verleend of noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons, te weten direct marketing.

 Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

Wij delen de gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u.

Welke bewaartermijnen zijn van toepassing?

We bewaren uw gegevens twee jaar vanaf uw laatste contact met ons, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist. 

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de door onze verwerkte persoonsgegevens?

Hieronder leest u wat u aan ons kan vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens. De wet bepaalt of wij aan uw vraag kunnen meewerken. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.

U kunt ons het volgende vragen:

  • Informatie over de verwerkingen van de persoonsgegevens
  • Inzage van eigen persoonsgegevens;
  • Verbetering van persoonsgegevens als deze niet kloppen;
  • Verwijderen van persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden;
  • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
  • Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens;
  • Overdracht van persoonsgegevens, en
  • Niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

U kunt uw vraag stellen door een e-mail te sturen aan info@nexyz.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige voor- en achternaam en contactgegevens te vertrekken. 

Heeft u vragen of klachten?

Voor algemene vragen of klachten in verband met deze privacy – en cookieverklaring kunt u een e-mail sturen aan info@nexyz.nl . Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging in onze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op onze websites te plaatsen, waarbij dan expliciet de datum van de bijgewerkte versie wordt vermeld.