Kennisbank

Vaak wordt de relevantie van werkkapitaal ook bij overnames onderschat. Kort samengevat is het werkkapitaal veelal het saldo van de kortlopende vorderingen en schulden welke noodzakelijk zijn voor een financieel gezonde en operationeel ongestoorde bedrijfsvoering van uw activiteiten. Teveel is niet nodig en te weinig is vanuit liquiditeit oogpunt en bedrijfsvoering lastig.

In “goede” tijden is er vaak minder aandacht voor en wordt er minder gestuurd op werkkapitaal. Bij koop of verkoop van de onderneming is het (netto) werkkapitaal bijna altijd onderwerp van gesprek tussen koper en verkoper wat vervolgens kan leiden tot een vervelende discussie en/of een onplezierige verrassing (negatieve correctie) bij de afrekening van de koopsom/verkoopopbrengst van de onderneming.

Veel overnames zijn namelijk op basis van “cash & debt-free”, waarbij in dat geval bij de berekening van het netto werkkapitaal alle liquide middelen of schulden (cash & debt) en posten die daarop lijken (cash & debt-like items) buiten beschouwing worden gelaten.

De opbrengst van uw onderneming, ook wel Aandelenwaarde (of Equity Value) genoemd, is dan de waarde die de koper toekent aan de activiteiten van uw bedrijf, ook wel Ondernemingswaarde (of Enterprise Value) genoemd met nog een correctie voor eventuele overtollige liquide middelen, (rentedragende) schulden en een eventuele werkkapitaal correctie.

Als u als verkopende partij pas vanaf of tijdens het verkoopproces aandacht schenkt aan het optimaliseren van uw werkkapitaal, dan zal dat mogelijk tot een lagere verkoopprijs kunnen leiden. En spiegelbeeldig, als u als koper tijdens het koopproces de dialoog over het werkkapitaal niet inhoudelijk en zorgvuldig voert, loopt u een gerede kans, dat u wellicht een te hoge koopsom gaat betalen.

Tips rondom Werkkapitaal

  1. Onderschat de relevantie van werkkapitaal niet.
  2. Begin als verkoper tijdig met het optimaliseren (beperken) van uw werkkapitaal in het licht van een toekomstige verkoop, ook al voelt u deze behoefte vanuit liquiditeitsoogpunt minder. Een geoptimaliseerd netto werkkapitaal is altijd in uw voordeel en levert bij verkoop harde euro’s op!
  3. Houdt als koper en verkoper bij een overname altijd rekening met de gemiddelde werkkapitaalbehoefte, waarbij vaak wordt teruggekeken naar het voorliggende jaar en bij sterk groeiende ondernemingen meer vooruit wordt gekeken, omdat groei veelal leidt tot een stijgende werkkapitaalbehoefte.
  4. Maak aan het begin van het (ver)koopproces heldere en concrete afspraken met de andere partij omtrent de berekeningswijze van het netto werkkapitaal om vervelende discussies te voorkomen.
  5. En tot slot, laat u bijstaan door een overname-adviseur die een brede ervaring heeft ook in de tak van sport waar u actief bent, zodat hij of zij u ook goed kan bijstaan rondom het optimaliseren en vaststellen van de hoogte van het werkkapitaal.

Meer weten over de relevantie van werkkapitaal?

Neem dan contact op met Kees van der Luijt. Hij vertelt u er graag meer over.

Neem contact op